Informacije o Smrsajte-zajedno

Moj lični blog o različitim metodama mršavljenja, ovdje dijelim i svoje metode i one koje ljudi preporučuju.

Steznik za mrsavljenje njuskalo

Steznik za mrsavljenje njuskalo

Izmjenu adrese je potrebno napraviti prije pošiljke paketa na prethodno navedenu adresu kupca. Preuzimanje paketa. Kupac je dužan preuzeti naručeni paket na vlastitoj adresi. Ukoliko kupac želi odustati od narudžbe to je moguće samo u situaciji kada narudžba nije poslana na adresu kupca. Ukoliko niste zadovoljni naručenim proizvodom, imate ga pravo vratiti uz predočenje računa i popunjenog dokumenta za vraćanje proizvoda.

Povrat novca u iznosu vrijednosti proizvoda će biti izvršen u roku 14 dana od primitka proizvoda na našu adresu s ispunjenim obrascom za povrat proizvoda na vaš transakcijski broj računa. Sve pošiljke poslane na naš teret, kao i pošiljke sa otkupninom ne primamo. Politika vra ć anja proizvoda. Prilikom povrata proizvoda prodavatelju MI6 d.

Proizvod je potrebno dostaviti prodavatelju MI6 d. Savjetujemo kori š tenje dostavnih slu ž bi koje nude mogu ć nost pra ć enja po š iljke. Proizvode koje kupac vra ć a prodavatelju je potrebno pripremiti za transport na na č in da koristi ambala ž u koja ć e za š titi proizvod od mogu ć ih vanjskih utjecaja. Mogu ć e je koristiti istu ambala ž u u kojoj je kupac zaprimio proizvod od prodavatelja.

Tro š ak vra ć anja proizvoda snosi kupac ukoliko nije druga č ije dogovoreno. Po š iljke  s otkupninom ne ć e biti preuzete. Ukoliko kupac nije zadovoljan proizvodom koji je naru č io na internet stranci www. Proizvode osvojene u nagradnoj igri nije mogu ć e mijenjati niti zatra ž iti nov č anu isplatu u vrijednosti proizvoda. Po š iljke s otkupninom  ne ć e biti prihva ć ene. Odustanak kupca od kupnje proizvoda. Kupac pojam se odnosi samo na fizi č ke osobe koje kupuju robu u svrhu osobne potro š nje ima pravo u zakonskom roku od 14 dana od dana primitka proizvoda kontaktirati prodavatelja putem e-mail adrese info metroshop.

Prilikom odustanka od kupnje kupac je obvezan navesti razloge svoje odluke. Rok za odustanak od kupnje zapo č inje jedan dan nakon datuma preuzimanja proizvoda na adresi potro š a č a. Tro š ak otkazivanja ugovora predstavlja tro š ak dostave proizvoda na adresu kupca te se izra č unava prema cjeniku slu ž be za dostavu.

Tro š ak otkazivanja ugovora o kupnji snosi kupac osim ako prethodno nije druga č ije dogovoreno. Roba mora biti vra ć ena na adresu prodavatelja u roku od 14 dana od dana odustanka od ugovora. Proizvod koji je predmet kupoprodaje mora biti vra ć en na adresu prodavatelja neo š te ć en, bez vidljivih znakova kori š tenja u istoj koli č ini i neo š te ć enoj ambala ž i.

Proizvod mora biti vra ć en na adresu prodavatelja u originalnoj, neo š te ć enoj ambala ž i. Ukoliko proizvod sadr ž i sigurnosni pe č at, prilikom vra ć anja proizvoda sigurnosni pe č at ne smije biti o š te ć en ili uklonjen s proizvoda.

Ukoliko je kupac koristio proizvod zamjena ili vra ć anje proizvoda nije mogu ć e. Povrat novca za proizvod koji je kupac vratio na adresu prodavatelja ć e biti izvr š en u roku od 14 dana nakon primitka proizvoda te obrazca za povrat novca na adresu prodavatelja. Povrat novca se vr š i isklju č ivo na transakcijski ra č un kupca naveden na obrascu za povrat proizvoda koji je dostupan na stranici www. Kupac mo ž e zatra ž iti obrazac putem elektroni č ke po š te na info metroshop. Povrat novca u gotovini nije mogu ć! Ukoliko kupac nije zadovoljan proizvodom koji je zaprimio na ku ć nu adresu jer ne ispunjava o č ekivanja kupca mogu ć a je zamjena za drugi proizvod iste ili vi š e vrijednosti u odnosu na vrijednost proizvoda koji se mijenja.

Upute za odstupanje od ugovora o kupnji proizvoda. Prilikom kupnje putem internteta proizvode nije mogu ć e fizi č ki pregledati, stoga omogu ć ujemo mogu ć nost odstupanja, odnosno odustajanja od kupnje u zakonskom roku. U nastavku je opisano kako pravilno pregledati proizvode kako bi nakon pregleda bila mogu ć a zamjena ili povrat proizvoda prodavatelju. Ukoliko su takvi proizvodi otvoreni, povrat ili zamjena nije mogu ć a.

Rokovi unutar kojih kupac mo ž e vratiti proizvod i dobiti povrat novca. Postupak vraćanja proizvoda. Proizvodi koje vraćate jer ste pri preuzimanju zaključili da ne zadovoljavaju vaša očekivanja pri povratu moraju biti potpuno neoštećeni i u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži. Kupac ima pravo raskinuti ugovor o kupnji proizvoda u roku 14 dana od primitka proizvoda uz uvjet da proizvod nije bio korišten, te da je isti zapakiran u originalno pakiranje sa svim dijelovima i dokumentacijom.

Kupac mora trgovcu dostaviti pisanu obavijest o raskidu ugovora u roku  14 dana od primitka proizvoda. Proizvod se mora u roku 14 dana vratiti na našu adresu i to: uredno zapakiran sa svim dijelovima i dokumentacijom u originalnom  pakiranju kao što ste ga i primili.

Proizvod ne smije biti korišten ili oštećen. Prilikom povrata obavezno pošaljite i popunjeni obrazac za njega se obratite putem E-pošte: info metroshop. Kako bi vam  mogli u što kraćem roku izvršiti povrat novaca, u dopisu obavezno upišite vaš IBAN broj. U slučaju povrata proizvoda ili slanja na servis zbog nekog nedostatka, proizvod mora biti čist i uz njega priložen opisani nedostatak, odnosno razlog vraćanja ili reklamiranja. Kupac je dužan obratiti nam se pismenim putem u radnim danima, odnosno od ponedeljka do petka na adresu.

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list na kojem je označena dužina jamstvenog roka i uvjeti pod kojima se jamstvo priznaje. Jamstveni list se dostavlja s računom i uputama za uporabu. U pravilu, garancija nije važeća za potrošni materijal. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Oštećenja i promjene na proizvodima koja su posljedica nepravilnog korištenja, nepostupanja u skladu s uputama za uporabu, te u skladu s uvjetima  jamstvenog lista, nisu pokrivena jamstvom.

Ukoliko dođe do kvara proizvoda ili ga želite zamijeniti za drugi, možete ga vratiti  na našu adresu. Proizvod  šaljete na svoj trošak. Nakon servisa ili zamjene, popravljeni ili novi proizvod poslat ćemo na vašu kućnu adresu, na naš trošak. Jamstvo nije va žeće u sljedećim slučajevima. Štete nastale: zlouporabom proizvoda, nepravilnim rukovanjem, mehaničkim oštećenjima i propustima u slučaju više sile strujni udar, munja Odustajanje od narud žbe.

U slučaju odustajanja od narudžbe obratite nam se putem. Trebate pomoć pri kupnji? Pišite nam na info metroshop. Naslovna Steznik za mršavljenje i oblikovanje tijela bamboo shapewear unibody. Redovna cijena : Vaša štednja: Veličina M. Obavijesti me.